Fundusze Europejskie

Verkatto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jest beneficjentem projektu:

PROGRAM OPERACYJNY  INTELIGENTNY ROZWÓJ

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.4  DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

Nr Umowy : POIR.03.04.00-10-0324/20-00

Zadanie : Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w związku z COVID -19

Kwota dofinansowania 278.762,61 zł , co stanowi 100%  kwoty kosztów kwalifikowanych.